فارسی - Farsi

تمرین هایی برای کسانی که دچار ضربه روحی شده اند

 سردبیر : مرکز روان درمانی اجتماعی برای پناهجویان(PSZ)، دوسلدورف. منتشر شده با کسب اجازه از خانم ویندکاسن.