در این صفحه اطلاعاتی در این باره که ضربۀ روحی واقعاً به چه معنی است، علل آن، این که دراثر آن چه نشانه هایی ممکن است بروز کنند و این که شخص چه می تواند بکند تا با آن مقابله کند، به دست خواهید آورد. این اطلاعات برای غیرمتخصصان گردآوری شده و درنتیجه ساده شده اند. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً به کتاب های حرفه ای مرتبط مراجعه کنید.

ضربه روحی چیست؟

یک اتفاق وحشتناک و غیرقابل کنترل، ضربۀ روحی نامیده می شود. فجایع طبیعی یا ضربۀ سنگینِ سرنوشت مانند مصایب جنگ، خشونت عمدی جسمی و تجاوزهای جنسی- تمام اینها ضریه های روحی یا اتفاقات تروماتیک محسوب می شوند. مقابله و کنار آمدن با ضربه های روحی که توسط افراد دیگر ایجاد می شوند، به مراتب سخت تر است. این مخرب ترین تجربه ای است که ممکن است برای یک شخص رخ دهد.

 

چنین تجربه ای برای اکثر مردم یک فاجعه است. جسم و ذهن آنها به چنین موقعیت وخیمی واکنش نشان داده و احساس بیماری خواهند کرد. و این واکنشی طبیعی است نسبت به حوادث غیرطبیعی که در اطراف آنها یا برای آنها اتفاق افتاده است.

نتیجۀ یک تجربه آسیب زننده و تروماتیک در انسان ها متفاوت است و هرکسی بیمار نمی شود. این که آیا یک نفر در تجربه ای آسیب زننده بهبود پیدا می کند و چگونه، به محیط اجتماعی، دوستان، اقوام و شرایط زندگی او بستگی دارد. طبیعتاً این مسأله به این حقیقت که آیا نهایتاً امن است یا نه نیز بستگی دارد. درهر مورد، روند نقاهت و دوباره بهبودیافتن، نیاز به زمان دارد.