کار کردن با مهاجران

با مهاجران یا سایر افرادی که دچار ضربه روحی شده اند کار می کنید؛ نگران سرنوشت آنها هستید؛ تلاش می کنید به آنها کمک کرده و درد و رنج شان را کاهش دهید- کار مهمی که می تواند انرژی کاه یا لذت بخش و گاهی همزمان هر دو باشد.

در این صفحه، مددکاران می توانند به اطلاعاتی دربارۀ ضربه روحی و نشانه های آن دسترسی پیدا کنند.

همچنین می توانید اطلاعاتی در این زمینه که چگونه می توانید ( و باید!) از خودتان محافظت کنید بیابید، کاری که لازم است انجام دهید تا دچار خستگی شدید عاطفی نشوید و بتوانید به این کار مهم در مدت زمان طولانی و بدون آسیب دیدن، متعهد بمانید.

توصیه هایی در این باره که چگونه برخورد با افراد آسیب دیده را برای خودتان ساده تر کنید و هم زمان به آنها هم کمک کنید تا بهتر با تجربۀ تروماتیک شان کنار بیایند، دریافت خواهید کرد.

اطلاعات بیشتر برای دانلود یا پرینت

توصیه هایی برای مراقبت از خود (PDF)
توصیه هایی دربارۀ چگونگی برخورد با کودکان (PDF)
اطلاعاتی دربارۀ ضربۀ روحی برای مددکاران (PDF)

 صفحۀ اطلاعات ضربه روحی، اطلاعات بیشتری دربارۀ ضربۀ روحی و عوارض و نتایج آن  به شما ارایه می دهد.