فارسی - Farsi

Exercises for traumatized people (farsi)

Publisher of the NaWa exercises

سردبیر : مرکز روان درمانی اجتماعی برای پناهجویان(PSZ)، دوسلدورف. منتشر شده با کسب اجازه از خانم ویندکاسن.

Read more (persian – farsi)