فارسی - Farsi

 

 

ብዘይ ክፍሊት ንስደተኛታት መለማመዲ ዝሕግዝ ብጹሑፍን ብድምጽን ዝጸዓን

سردبیر : مرکز روان درمانی اجتماعی برای پناهجویان(PSZ)، دوسلدورف. منتشر شده با کسب اجازه از خانم ویندکاسن.