فارسی - Farsi

 

 

سردبیر : مرکز روان درمانی اجتماعی برای پناهجویان(PSZ)، دوسلدورف. منتشر شده با کسب اجازه از خانم ویندکاسن.

NaWa - Exercises for traumatized people