فارسی - Farsi

Übungen für traumatisierte Menschen (farsi, فارسی)

Herausgeber der NaWa-Übungen

سردبیر : مرکز روان درمانی اجتماعی برای پناهجویان(PSZ)، دوسلدورف. منتشر شده با کسب اجازه از خانم ویندکاسن.